คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวฯ จำนวน 97 คน จากทั้งหมด 15 สังกัด ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43 และ 44

Scroll to Top