คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : Uamporn.Top@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
ปริญญาโท
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

Scroll to Top