คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล อาจารย์ไพรัช มณีโชติ  และนายอัศวิน ไชยภูมิสกุล พัฒนานักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 28 ให้เป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางชุมชนท่าจีนได้ประสานให้ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษาช่วยในการศึกษา รวบรวมข้อมูล เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและวัดในพื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และจัดทำทะเบียนผ้าห่อคัมภีร์โบราณของวัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Scroll to Top