คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Mrs.Wipa Lekchom

นางวิภา เหล็กคม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี 2541 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(แขนงวิชาการตลาด) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2541 – 2546   Document Center บริษัทแคล-คอม อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – 2550  นักบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัย

ณัฐกานต์ ภาคพรต, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, ดำรงค์ ตุ้มทอง, ประภา อ่ำกลัด, วิภา เหล็กคม.(2564) การสังเคราะห์แผนเพิ่มผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการติวรอบทิศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

Scroll to Top