ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

       1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาชีพ มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง

       3. ท้องถิ่นได้นำองค์ความรู้จากงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

       4. ท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

       5. ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง

       6. คณะครุศาสตร์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

Scroll to Top