คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในงานราชภัฏสดุดี 14 กุมภา วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ

       จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี ประธานในพิธี  จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี ก่อนที่จะมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม 3 ราย ด้านศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น 1 ราย ด้านความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 2 ราย ศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น 9 ราย ผู้นำองค์กรกิจกรรม ระดับดีเด่น 17 ราย ผู้นำองค์กรกิจกรรม ระดับดีมาก 36 ราย ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎร์น้อมสดุดี ก้าวสู่ 100 ปี ศรีราชภัฏ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       โอกาสนี้ ยังได้มีการเสวนาพิเศษ “ย้อนรอย…ราชภัฏเพชรบุรี สู่ 100 ปี” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้มาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วง
Scroll to Top