แจ้งนักศึกษา รหัส 57 และ 58 ที่จะออกสังเกตการสอน ระหว่างวันที่ 5-23 มิถุนายน 2560

ขอให้รับหนังสือส่งตัวที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์    ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

   

รหัส 57

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

4. สาขาวิชาศิลปศึกษา

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาชีววิทยา

7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รหัส 58

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาเคมี

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

Mens Running Shoes & Running TrainersSports Shoes | Air Jordan Retro – 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth

Scroll to Top