โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 6
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

Newslatest Running | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021

Scroll to Top