คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการผลิตนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับงานวิจับในชั้นเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมการศึกษา และการเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม และ วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชาชีพครูให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะในการทำงานและการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน

Scroll to Top