คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1

             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) นำโดย อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครู พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาบสนับสนุน
             กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอพักหรรษานิเวศน์ หอพักนิวาสรัตน์ และโรงยิมฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะการเป็นครู “เพชรนวัตกร” และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป บุบผามาศ อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล และ อาจารย์รัชนี นกเทศ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีนักศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 470 คน

Scroll to Top