คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย (รุ่นที่ 1)

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 สาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราโชบาย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต..พื้นฐานที่มั่นคง มีงานทำ..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต

Scroll to Top