คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้กับชุมชนบ้านโป่งเก้งพัฒนา

มื่อวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษาทีมวิศวกรสังคมคณะครุศาสตร์ เข้าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้กับชุมชนบ้านโป่งเก้งพัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โดย วิทยากร นายพิษณุ นำศิริโยธิน นักออกแบบวัสดุไม้  อภิปรายหัวข้อ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชน / การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชน / เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชน

Scroll to Top