คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลบทความ BEST AWARDS 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิชาการ Best Awards 2024 เรื่อง Map of ancient trade routes in Phetchaburi โดยใช้เทคนิค Collage, Digital Paint and Sublimation Printing ในงานวิชาการระดับนานาชาติ “International of ART, Design and Architecture Exhibition 2024 15th February 2024-21st July 2024 Sirindhorn building, Rajamangala University of Technology Rattanakosin”

Scroll to Top