คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระรามหก กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการถอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้

Scroll to Top