คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม สานสัมพันธ์พี่ - น้อง ครุศาสตร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่ – น้อง ครุศาสตร์” ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ให้คำแนะนำถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข และแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมระหว่างสาขาวิชาด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์พี่ – น้อง ของคณะครุศาสตร์ ให้รู้จักและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

Scroll to Top