คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดสำมะโรง ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมได้
โดยกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ช่วยกันจัดทำขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ยังมีนโยบายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะครุศาสตร์ อีกด้วย

Scroll to Top