คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์              มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นครูเพชรนวัตกรที่ “เก่งรู้ แกร่งงาน” และพัฒนาบุคลากรทั้งการศึกษาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย พันธกิจ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูให้มีคุณสมบัติเป็นครูที่เก่งรู้ แกร่งงาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพ สนับสนุนด้านการศึกษากับโรงเรียนกองทุนการศึกษาและในการกำกับดูแลและโรงเรียนเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน บริหารจัดการการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการนิเทศนักศึกษาของอาจารย์นิเทศ พัฒนาศิษย์เก่าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลด้านวิชาชีพครู วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลาการทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูดีมีภูมิสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้มีคุณภาพด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสำหรับครูก่อนประจำการ ระหว่างประจำการ และหลังประจำการ กรอบภาระงาน           เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2   ของแผนการผลิตและพัฒนาวิชาชิพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. …

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ Read More »

ประวัติศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

          ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งต้องบูรณาการพันธกิจทั้ง 5 ประการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นอกจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกณฑ์มาตรฐานและประกาศที่เกี่ยวข้อง       …

ประวัติศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู Read More »

Scroll to Top