ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งต้องบูรณาการพันธกิจทั้ง 5 ประการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นอกจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกณฑ์มาตรฐานและประกาศที่เกี่ยวข้อง

          พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูขึ้นเพื่อศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยกระดับคุณภาพครูประจำการ

          ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูเป็นศูนย์การประสานงานการร่วมดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวม 14 สาขาวิชา ที่จะร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู การพัฒนาครูประจำการ ตามกรอบพันธกิจ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้มีพัฒนาการมาจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบการขับเคลื่อนกลุ่มวิชาชีพครู (Education Cluster) ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ จำนวน 14 สาขาวิชา ดังนี้

          1. คณะครุศาสตร์
                  1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                  1.2 สาขาวิชาพลศึกษา

          2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

          3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                  3.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
                  3.2 สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา
                  3.3 สาขาวิชาภาษาไทย
                  3.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                  3.5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
                  3.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา
                  3.7 สาขาวิชาภาษาจีน

          4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  4.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                  4.2 สาขาวิชาเคมี
                  4.3 สาขาวิชาชีววิทยา
                  4.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top