คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมสัมมนา เรื่อง กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยบูรณาการ CCR ร่วมกับ PLC ของกลุ่มราชภัฏภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย  ราชภัฏกาญจนบุรี ภายใต้ความความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล กล่าวเปิดการอบรม และให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางและภาคตะวันตก และได้รับเกียรติจากอาจารย์  ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการ วิจัยเชิงบูรณาการ CCR และ PLC โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการร่วมกันกำหนดทิศทางการวิจัย วางแผนการนิเทศการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเชิงวิชาการในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในการอบรมสัมมนาวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ท่านอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและพูดคุยและเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานวิจัยแก่นักวิชายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

Lebron James ShoesBest Nike Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low ‘Box Logo – White’ — Ietp

Scroll to Top