คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง)

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สอบผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top