เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2” ณ ห้องประชุม โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

S__7635026.jpg

S__7635022.jpg

S__7635004.jpg

S__7635008.jpg

S__7635009.jpg

S__7635013.jpg

Scroll to Top