คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวน 103 คน จากทั้งหมด 15 สังกัด ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43 และ 44 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ
ทั้งนี้ ยังมอบประกาศเกียรติคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 ดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาสที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ พร้อมมอบเครื่องหมายการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ กิตติมศักดิ์ เพื่อประดับเครื่องแต่งกาย และเป็นเกียรติประวัติสืบไป แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลหลักสูตรทุกท่าน

Scroll to Top