คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่สามารถฝ่าฟันและเล่าเรียนจนจบการศึกษา ตามที่หมายมั่นตั้งปณิธานไว้ ขอให้บัณฑิตใหม่นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ออกไปรับใช้สังคมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งที่ตั้งใจไว้ รวมถึงจงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้อง  และขอให้รักตัวเอง รักประเทศชาติอย่างมั่นคง และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไปท้ายนี้ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์

Scroll to Top