คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ขอแสดงความยินดีกับ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ)

Scroll to Top