คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

Scroll to Top