คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูด้วย โครงการการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสหกรณ์จำลอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ประธานสาขา อาจารย์ ดร.พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์ ดร.อพัชชา ช้างขวัญยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร และนายสมนึก ดีหะสิงห์ เข้าร่วมพัฒนานักศึกษาในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูด้วยโครงการการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสหกรณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 34 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2566

Scroll to Top