คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดดำเนินการประชุมและส่งมอบงานนายกสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมและส่งมอบงานนายกสโมสรนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายอนันตชัย เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ให้ข้อคิด ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม และการเป็นผู้นำนักศึกษา

          ในการประชุมนี้ นายทนงศักดิ์ แย้มโรจน์ ซึ่งจะหมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้ดำเนินการส่งมอบงาน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของสโมสรนักศึกษา รายละเอียดภาระงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผลการดำเนินกิจกรรม บัญชีพัสดุ และแจ้งยอดเงินของสโมสรนักศึกษา ให้กับนายวิศรุต สีศิริ นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568 ต่อไป

Scroll to Top