คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษากิจกรรมนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมทั้งนี้ หลังจากการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาแกนนำจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ความรู้ในโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป
Scroll to Top