คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2

คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ
          สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 รุ่นละ 200 คน ซึ่งเป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

Scroll to Top