คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 3

คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
           คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 อ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ
         สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 3 นี้ จัดอบรมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 รุ่นละ 250 คน ซึ่งเป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

Scroll to Top