คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วันนี้ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ดร. วีรวัฒน์ จันทรัตนะ อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษามาจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งมอบสื่อการสอนให้กับคณะครูโดยมีคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 7 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม มีฐานการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จำนวน 8 ฐาน เป็นการบูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

Scroll to Top