คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจนักศึกษาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และให้นักศึกษานำหลักการและการใช้คุณธรรม จริยธรรมมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น นำโดย อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวัชรสุวรรณาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีบวชศีล 8 ปฏิบัติสติปัฏฐาน ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝึกทักษะการใช้พลังปราณในอานาปานสติ การนั่งสมาธิฟังธรรมะ การฝึกกายบริหารพลังลมปราณ-โยคะสมาธิ การฝึกสมาธิบำบัดด้วยการเดินพลังปราณช่วยชีวิตยามวิกฤต/การดับทุกขเวทนายามเจ็บป่วย การฟังบรรยาย เรื่อง บุญและอานิสงส์ของบุญระดับต่างๆ การรักษาสติ/การปล่อยวางด้วยอริยสัจ 4 สังสารวัฏและกฎแห่งกรรม และการเผชิญหน้ากับความตาย

Scroll to Top