คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS ร่วมกิจกรรม 10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดงาน “10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ”
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 3 โรงแรม Health Land Resort & Spa จังหวัดชลบุรี ได้มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ 10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ : ก้าวต่อไป ยกระดับและขยายผลการจ้างงานกระแสหลัก”  และมีการสัมมนาพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำเพื่อนักศึกษาพิการ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ผู้เข้าร่วมนักศึกษาพิการและเจ้าหน้าที่ DSS มหาวิทยาลัยกว่า 110 คนจาก 27 มหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้แนวคิดสำคัญในการเตรียมตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่การมีงานทำ และ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในการจ้างงานนักศึกษาพิการ มาตรา 35 ซึ่งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปีปัจจุบัน 

Scroll to Top