คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ DSS จัดกิจกรรม Share & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) จัดกิจกรรม Share & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ผู้สอน และนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนทักษะและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.กาญจนา  บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต  รองคณบดีครุศาสตร์ กล่าวนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ DSS อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าววัตถุประสงค์

โดยในช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ มีผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีนักศึกษาพิการเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์  ซึ่งหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้ได้ประเด็นหลัก จำนวน 6 ประเด็นได้แก่ 1) รูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการระหว่างเรียน 2) ปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ 3) ปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้สอน 4) รูปแบบการสอนนักศึกษาพิการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5) เทคนิคการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ 6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนของนักศึกษาพิการ โดยมีนักศึกษาพิการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนถึง ปัญหาและอปสรรคในการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องการให้สนับสนุน และช่วยเหลือ

Scroll to Top