คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรระยะสั้น เรื่องการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสื่อ สร้างสื่อ นำเสนอสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัยได้ ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับผู้เข้าอบรมวิทยากรในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนด้านปฐมวัย โดยการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องสื่อที่ผลิตจากกระดาษลัง ป้ายนิเทศ เกมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน การเสริมเทคนิค การนำไปต่อยอดความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับครูปฐมวัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

Scroll to Top