แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร 

แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร 

 

 

หลักสูตรค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน

 

หลักสูตรค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน

 

หลักสูตรการออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการผลิตสื่อสู่ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงลึก

Kids Nike Air Maxurl clone | Nike Shoes

Scroll to Top