เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาหมู่ 4 บ้านท่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และชุมชนบางเก่าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T) ซึ่งอยู่ในส่วนการดูแลรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจเยี่ยมการสรุปรายงานภาพรวมของการดำเนินงานในพื้นที่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. สถานภาพตำบลอยู่ในระดับใด/ประเด็นปัญหา่าง ๆ ความต้องการพัฒนาในพื้นที่
2. องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยนำมาถ่ายทอดแก่ตำบล
3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในตำบล
4. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของตำบลพร้อมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการของตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านในตำบลอีกด้วย
ซึ่งผลดำเนินการตรวจเยี่ยมก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้การชื่นชมในเรื่องของการจัดสถานที่การนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมตรวจามหลักการที่โครงการกำหนดไว้ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนนำไปพัฒนาต่อไป

 

BCB6E647-103C-4DCD-8536-D31A414850F9-L0-001.jpg

C45B6B44-36FC-45B7-BDE5-93FF8D28DCFA-L0-001.jpg

 

C45B6B44-36FC-45B7-BDE5-93FF8D28DCFA-L0-001.jpg

4DA898E2-EC6D-4DD4-B690-5EBF398FFCD4-L0-001.jpg

7D5F0BA7-D106-4195-BAA1-C3CC161C5F7F-L0-001.jpgBCB6E647-103C-4DCD-8536-D31A414850F9-L0-001.jpgB5CC5287-D187-4C1C-9565-CCF360F4963C-L0-001.jpgC45B6B44-36FC-45B7-BDE5-93FF8D28DCFA-L0-001.jpg3D5C3539-A910-49B9-8C5D-E43F4A26ED01-L0-001.jpg4DA898E2-EC6D-4DD4-B690-5EBF398FFCD4-L0-001.jpg

Scroll to Top