คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส

         คณะครุศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามนโยบายการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)   และเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการทำงานในคณะให้มีสภาพแวดล้อมมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมการทำงานโดยการนำกิจกรรม 5ส ไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนางานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ในโอกาสนี้ คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯทุกท่าน ที่มาให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานให้ได้มาตรฐาน รองรับการเข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทางคณะจะนำมาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงสำนักงานให้ได้มาตรฐานต่อไป

Scroll to Top