คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา)
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นำโดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะจัดทำโครงการฯ และผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
คำพ่อสอน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top