คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ       

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Best Authentic Sneakers | Nike SB

Scroll to Top