Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

"สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ"
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมและท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ยังคงดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ “หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ” ในภารกิจและหน้าที่นี้ บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ทุกคนจะร่วมพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบต่อไป

ภายในปี 2568 คณะครุศาสตร์จะเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู

1. ผลิตบัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่น
4. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมแก่ท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

Scroll to Top