คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
อ.อัญชนา เถาว์ชาลีการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย40,37521/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ.อัญชนา เถาว์ชาลีการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย021/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562เทศบาลตำบลกระดังงาน จังหวัดสมุทรสงครามเชิงสาธารณะ
นางสาวกาญจนา สังข์ผาดการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาน จ.สมุทรสงครามเชิงสาธารณะ

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา (ไม่ใช้)   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
อ.วิชชญา(ลาออก) มณีชัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย38,00013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย38,00013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ.วิชชญา(ลาออก) มณีชัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย4,75013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ.วิชชญา(ลาออก) มณีชัยการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย38,00013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ.วิชชญา(ลาออก) มณีชัยการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์กาบริหารส่วนตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย4,75013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์กาบริหารส่วนตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย38,00013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562เทศบาลตำบลกระดังงาน จังหวัดสมุทรสงครามเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.อภิชาติ (เกษียณอายุ) เลนะนันท์การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาน จ.สมุทรสงครามเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านทุ่งเฟื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านทุ่งเฟื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านนาขึงหนัง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพลัดถิ่นสิงขร-ตะนาวศรีและมะริดภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย031/03/2564วัดสิงขรวรารามเชิงท้องถิ่น
อ. ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุลการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพลัดถิ่นสิงขร-ตะนาวศรีและมะริดภายนอกทุนส่วนตัวงานวิจัย031/03/2564วัดสิงขรวรารามเชิงท้องถิ่น
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย030/06/2565โรงเรียนบ้านท่ายางเชิงนโยบาย
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย029/06/2565โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.มณฑา จำปาเหลืองการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ภายนอกวช.งานวิจัย270,00007/10/2559โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเชิงสาธารณะ
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งโครงวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย400,00026/05/2565โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกเชิงนโยบาย
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่งโครงวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564ภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย400,00026/05/2565โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหินเชิงนโยบาย
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์กลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2565โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเชิงนโยบาย
ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย001/07/2564โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเชิงนโยบาย

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563-2567)ภายนอกทุนส่วนตัวตำรา/เอกสารประกอบการสอน010/04/2563โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)เชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2563-2567)ภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์001/04/2563โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิลแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2563-2567)ภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์001/04/2563คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Codingภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์001/04/2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1เชิงสาธารณะ
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37521/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37521/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.ยุพิน ยืนยงการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย021/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.กฤษฎา วรพินการพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย021/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย015/01/2562มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย015/01/2562มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเชิงสาธารณะ
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาด้วย Codingภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย250,00026/05/2565โรงเรียนบ้านศาลาลัยเชิงท้องถิ่น
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรตการบูรณาการงานวิจัยสู่ชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนการสอน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิชาการ014/09/2559คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเชิงสาธารณะ

 

คณะครุศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
ชื่อนักวิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนชื่อแหล่งทุนประเภทจำนวนเงินวันที่นำไปใช้สถานที่นำไปใช้ลักษณะการนำไปใช้
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรี สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย11,00030/04/2563กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่องสะแกเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การทำนาเกลือสมุทรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.งานสร้างสรรค์002/06/2563โรงเรียนเทศบาล2วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)เชิงพาณิชย์
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การทำนาเกลือสมุทรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.งานสร้างสรรค์008/04/2563สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเชิงท้องถิ่น
อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37521/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย4,75013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้งภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย2,37513/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์กาบริหารส่วนตำบลบางจากภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย4,75013/02/2562องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จ.เพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย021/01/2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยะขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562เทศบาลตำบลกระดังงาน จังหวัดสมุทรสงครามเชิงสาธารณะ
อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆบทความวิจัย015/01/2562องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาน จ.สมุทรสงครามเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านทุ่งเฟื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านทุ่งเฟื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการสังเคราะห์ องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยภายนอกแหล่งทุนภายนอกอื่นๆงานวิจัย006/01/2562ชุมชนบ้านนาขึงหนัง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี และจังหัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกวช.งานวิจัย115,55216/08/2564สาธารณะสุขอำเภอปราณบุรีเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ภายนอกทุนส่วนตัวบทความวิจัย004/03/2564สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัดเชิงพาณิชย์
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตกภายนอกวช.งานวิจัย030/06/2564มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตกภายนอกวช.งานวิจัย006/10/2564เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย210,00022/06/2565วิสาหกิจชุมชนบางแก้วเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย210,00008/06/2565สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย210,00018/05/2565ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาครเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย210,00008/06/2565สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรีเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน กิน ดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตกภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย244,50006/10/2564เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน กิน ดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตกภายนอกวช.-กลุ่ม..งานวิจัย244,50002/06/2565ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุองกะเชิงท้องถิ่น
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายในทุนมหาวิทยาลัยงานสร้างสรรค์001/11/2564หมู่บ้านเกตุเชิงสาธารณะ
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์020/07/2565โรงเรียนบ้านบางเกตุเชิงนโยบาย
อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีภายนอกทุนส่วนตัวงานสร้างสรรค์001/07/2565กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้อยยิ้มเชิงพาณิชย์
Scroll to Top