Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

ประวัติคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เดิมใช้ชื่อว่าหมวดวิชาการศึกษา  เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2469 ที่ตำบลอู่เรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี  พ.ศ. 2470  กระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มารวมด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม”  ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ ในปี พ.ศ.2485  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี  ต่อมา ในปี พ.ศ.2491  ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2508  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีย้ายมาตั้งที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน     

คณะครุศาสตร์
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในปี พ.ศ.2512  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และได้รับประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2512  ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี
ในปี พ.ศ.2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษานิติบุคคล ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทั่วไปทั้งสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการยกสถานะเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะครุศาสตร์”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติราชภัฏ  พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยในปี พ.ศ.2548  คณะครุศาสตร์ ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548   ดำเนินการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

          ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (แยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

Scroll to Top