คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทความวิจัย

1. นางรัชนี พันออด. (2564) การประเมินโครงการค่ายทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส.

2. นางรัชนี พันออด. (2564) การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส.

Scroll to Top