คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)

ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์คมชนัญ โวหารรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 (รหัส 60-61)
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 34 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน

Scroll to Top