คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Miss.Tharatchanan Subsanguan

นางสาวถลัชนันท์ ทรัพย์สงวน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี 2561 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561-2563 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพของ Ruddlesden-Popper oxides PSFO10 สำหรับใช้งานเป็นขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง

Scroll to Top