โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และกิจกรรม English Camp  วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จำนวน 56 คนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ครูระดับปฐมวัยจำนวน 6 คนและนักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน 155 คน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กจัดเป็นฐานการเรียนรู้

EPT1006.jpgEPT1007.jpgEPT1005.jpgEPT1004.jpgEPT1003.jpgEPT1002.jpgEPT1001.jpg

Scroll to Top