คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------

คณบดีคณะครุศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

รองคณบดีคณะครุศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------

อาจารย์คมชนัญ โวหาร
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

--------------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

--------------------------------------------------------------------

อาจารย์ยุพิน โกณฑา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Scroll to Top