คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน (ศูนย์DSS)

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้มีความรู้ ความเข้าใจ/สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์หรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา

          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับนักศึกษา”จิตอาสา” เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี2566 พร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสาทุกคน  ขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          การดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน  ประจำปี2566  ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสูงสุด ทั้งกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม คุณภาพของการอบรมและการจัดกิจกรรม รวมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งนักศึกษาจิตอาสาผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการพร้อมกับได้รับความสนุกสนานจากการร่วมทำกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top