คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top